Od 24.04.2017 r. do 12.06.2017 r. do godz. 15.00  –  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
Od 23.06.2017 r. do 27.06.2017 r. do godz. 15.00 – złożenie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  wyników egzaminu gimnazjalnego.
30.06.2017 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Do 05.07.2017 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału wyników egzaminu gimnazjalnego, dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie od lekarz medycyny pracy (skierowania na badania do pobrania w sekretariacie uczniowskim)  oraz kwestionariusza osobowego.
07.07.2017 r. godz. 12.00  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.